Bijstand aan personen

Toont 1 - 28 van 28.

Nieuwkomers

Inburgering van nieuwkomers

Organisatie van een gratis en verplicht inburgeringstraject voor nieuwkomers in Brussel

Diensten voor bijstand aan personen

Centra die voor de eerste sociale opvang zorgen

Algemene sociale diensten die aan personen in moeilijkheden individuele sociale hulpverlening aanbieden en gemeenschappelijke en collectieve acties ontwikkelen om de sociale uitsluiting te bestrijden.

Diensten voor justitieel welzijnswerk

Geïndividualiseerde sociale hulpverlening aan, en psychologische ondersteuning van verdachten, gedetineerden, ex-gedetineerden, voorwaardelijk in vrijheid gestelden, personen die het voorwerp uitmaken van een straf of maatregel uitgevoerd in de gemeenschap, en hun naasten.

Centra voor planning

Centra voor (gezins)planning

Onthaal, informatie en begeleiding van personen, koppels of gezinnen voor alle vragen op het vlak van hun gevoels- en seksuele leven.

Centra voor volwassenen in moeilijkheden

Centra voor dringende maatschappelijke hulpverlening

Kortdurende opvang en individuele psychosociale begeleiding van personen die zich in een psychosociale crisis bevinden en behoefte hebben aan onmiddellijke opvang en omkadering.

Centra voor onvoorwaardelijke nachtopvang

Gratis en anonieme opvang die aan daklozen een bed voor de nacht en individuele psychosociale begeleiding op vraag aanbiedt.

Onthaalhuizen

Onthaal en opvang van thuislozen die ook een individuele psychosociale begeleiding krijgen om hen te helpen hun zelfredzaamheid terug te vinden.

Diensten voor psychosociale, budgettaire of administratieve begeleiding aan huis

Ondersteuning aan huis bij activiteiten in het dagelijks leven van volwassenen met een ernstige lichamelijke handicap zonder dat die hulp een sociale, medische of therapeutische tussenkomst vervat.

Diensten voor de begeleiding van personen die op straat leven

Begeleiding, in hun leefomgeving, van personen die op straat leven (luisterend oor, doorverwijzing naar aangepaste diensten, relationele begeleiding, informatie, opvolging van administratieve verrichtingen, enz.).

Hulp aan rechtzoekenden

Justitiehuizen

De justitiehuizen staan in voor de uitvoering van straffen en maatregelen die werden genomen tegen rechtzoekenden, de opvang van slachtoffers, eerstelijnsrechtshulp en burgerrechtelijke opdrachten (maatschappelijke onderzoeken uitvoeren op vraag van de familierechtbank of het hof van beroep om rechtzoekenden te informeren en te adviseren, ...).

Schuldenlast

Diensten voor schuldbemiddeling

Individuele begeleiding van personen die met financiële problemen kampen of niet meer in staat zijn om hun schulden te betalen.

Jeugd

Jeugdbescherming

Hulp die de jeugdrechtbank oplegt aan minderjarige Brusselaars (jongeren onder de 18 jaar) wiens veiligheid of gezondheid ernstig in het gedrang is, en aan de gezinsleden.

Gezinnen met kinderen

Kinderopvang

Professionele opvang van kinderen jonger dan drie jaar buiten het familiaal verband

Kinderbijslag

Geregionaliseerde kinderbijslagregeling

Bejaarde personen : opvang of verblijf

Rusthuizen

Collectieve woongelegenheden die huisvesting, gemeenschappelijke diensten, een ruim animatieaanbod, hulp bij de activiteiten van het dagelijks leven en lichte zorg bieden aan ouderen.

Service-residenties

Een geheel van privéwoningen waarin ouderen een zelfstandig leven kunnen leiden, met gemeenschappelijke voorzieningen waarop ze vrijwillig een beroep kunnen doen.

Woningen voor ouderen

Huis, gedeelte van een huis, of appartement speciaal gebouwd of ingericht als privéwoning voor ouderen waarvan de beheerder een vzw, een stichting, of een publieke overheid is.

Centra voor dagopvang van ouderen

Opvang, tijdens de dag, van thuiswonende ouderen, die in dit centrum kunnen genieten van ondersteuning en verzorging afgestemd op hun verlies aan autonomie, evenals van allerlei animatie-activiteiten.

Centra voor nachtopvang

Accueil, pendant la nuit, de personnes âgées qui, tout en résidant à domicile, nécessitent la nuit une surveillance, des aides et des soins de santé que leurs proches ne peuvent pas leur assurer de façon continue.

Kortverblijf

De huisvesting van ouderen in een rusthuis voor maximum drie maanden of in totaal 90 dagen per kalenderjaar.

Bejaarde personen met een handicap : tegemoetkoming voor hulp

Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden met een handicap (THAB)

Tegemoetkoming voor personen ouder dan 65 jaar met een verminderde zelfredzaamheid en beperkte financiële middelen

Thuiszorg

Diensten voor thuiszorg

Hulp aan alleenstaanden, ouderen, personen met een handicap, of gezinnen in moeilijkheden bij de activiteiten van het dagelijks leven door hen thuis gezins-, bejaarden- of poetshulpen ter beschikking te stellen.

Hulp aangeboden aan:

  • families
  • bejaarden
  • personen met fysieke, mentale of psychische moeilijkheden
  • zwaar gehandicapte personen

Personen met een handicap opvang en verblijf

Dagcentra

Opvang, tijdens de dag, van kinderen of volwassenen met een verstandelijke, fysieke of zintuiglijke handicap die in het centrum een medische, psychologische, paramedische, sociale en opvoedkundige begeleiding krijgen via gevarieerde en aangepaste activiteiten.

Verblijfscentra

Onthaal en opvang 's nachts en indien nodig tijdens de weekends en overdag, van kinderen of volwassenen met een verstandelijke, fysieke of zintuiglijke handicap die in het centrum terecht kunnen voor medische en psychosociale begeleiding en voor sociale, creatieve of recreatieve activiteiten.

Diensten voor begeleid wonen

Begeleiding, voornamelijk aan huis, van volwassenen met een handicap die alleen wonen of willen wonen, met het oog op het bevorderen van hun zelfredzaamheid.

Diensten voor hulpverlening bij activiteiten in het dagelijks leven

Ondersteuning aan huis bij activiteiten in het dagelijks leven van volwassenen met een ernstige lichamelijke handicap zonder dat die hulp een sociale, medische of therapeutische tussenkomst vervat.

Toegang van assistentiehonden tot openbare plaatsen

Vrije toegang tot voor het publiek toegankelijke plaatsen voor assistentiehonden, getraind door een erkende instructeur, die gehandicapte personen begeleiden.

Personen met een handicap: mobiliteit shulpmiddelen

mobiliteit shulpmiddelen

Tegemoetkoming van de mutualiteiten om bepaalde mobiliteitshulpmiddelen te financieren (rolstoelen, rollators, driewielers en stansystemen, enz.)