Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen
Inloggen
U bent hier: Home Erkende instellingen Bijstand aan personen

Bijstand aan personen

Bijstand aan personen - Erkende instellingen - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (GGC). De GGC speelt sinds 1989 een belangrijke rol binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op het vlak van Bijstand aan personen en Gezondheidszorg.

Bejaarde personen : opvang of verblijf

Rusthuizen
Collectieve woongelegenheden die huisvesting, gemeenschappelijke diensten, een ruim animatieaanbod, hulp bij de activiteiten van het dagelijks leven en lichte zorg bieden aan ouderen.

search-icon.png Adres zoeken

Service-residenties
Een geheel van privéwoningen waarin ouderen een zelfstandig leven kunnen leiden, met gemeenschappelijke voorzieningen waarop ze vrijwillig een beroep kunnen doen.

search-icon.png Adres zoeken

Woningen voor ouderen
Huis, gedeelte van een huis, of appartement speciaal gebouwd of ingericht als privéwoning voor ouderen waarvan de beheerder een vzw, een stichting, of een publieke overheid is.

search-icon.png Adres zoeken

Centra voor dagopvang
Opvang, tijdens de dag, van thuiswonende ouderen, die in dit centrum kunnen genieten van ondersteuning en verzorging afgestemd op hun verlies aan autonomie, evenals van allerlei animatie-activiteiten.

Centra voor nachtopvang
Opvang, tijdens de nacht, van thuiswonende ouderen, die 's nachts behoefte hebben aan doorlopend toezicht, hulp en zorg waarvoor hun naastbestaanden echter niet kunnen instaan.

Kortverblijf
De huisvesting van ouderen in een rusthuis voor maximum drie maanden of in totaal 90 dagen per kalenderjaar.

search-icon.png Adres zoeken


Thuiszorg

Diensten voor thuiszorg
Hulp aan alleenstaanden, ouderen, personen met een handicap, of gezinnen in moeilijkheden bij de activiteiten van het dagelijks leven door hen thuis gezins-, bejaarden- of poetshulpen ter beschikking te stellen.

Hulp aangeboden aan:

  • families
  • bejaarden
  • personen met fysieke, mentale of psychische moeilijkheden
  • zwaar gehandicapte personen

search-icon.png Adres zoeken


Bijstand aan personen met een handicap

Dagcentra
Opvang, tijdens de dag, van kinderen of volwassenen met een verstandelijke, fysieke of zintuiglijke handicap die in het centrum een medische, psychologische, paramedische, sociale en opvoedkundige begeleiding krijgen via gevarieerde en aangepaste activiteiten.

search-icon.png Adres zoeken

Verblijfscentra
Onthaal en opvang 's nachts en indien nodig tijdens de weekends en overdag, van kinderen of volwassenen met een verstandelijke, fysieke of zintuiglijke handicap die in het centrum terecht kunnen voor medische en psychosociale begeleiding en voor sociale, creatieve of recreatieve activiteiten.

search-icon.png Adres zoeken

Diensten voor begeleid wonen
Begeleiding, voornamelijk aan huis, van volwassenen met een handicap die alleen wonen of willen wonen, met het oog op het bevorderen van hun zelfredzaamheid.

search-icon.png Adres zoeken

Diensten voor hulpverlening bij activiteiten in het dagelijks leven
Ondersteuning aan huis bij activiteiten in het dagelijks leven van volwassenen met een ernstige lichamelijke handicap zonder dat die hulp een sociale, medische of therapeutische tussenkomst vervat.

search-icon.png Adres zoeken

Toegang van assistentiehonden tot voor het publiek toegankelijke plaatsen

Vrije toegang tot voor het publiek toegankelijke plaatsen voor assistentiehonden, getraind door een erkende instructeur, die gehandicapte personen begeleiden.


Diensten voor bijstand aan personen

Centra die voor de eerste sociale opvang zorgen
Algemene sociale diensten die aan personen in moeilijkheden individuele sociale hulpverlening aanbieden en gemeenschappelijke en collectieve acties ontwikkelen om de sociale uitsluiting te bestrijden.

search-icon.png Adres zoeken

Diensten voor justitieel welzijnswerk
Geïndividualiseerde sociale hulpverlening aan, en psychologische ondersteuning van verdachten, gedetineerden, ex-gedetineerden, voorwaardelijk in vrijheid gestelden, personen die het voorwerp uitmaken van een straf of maatregel uitgevoerd in de gemeenschap, en hun naasten.

search-icon.png Adres zoeken

Centra voor (gezins)planning
Onthaal, informatie en begeleiding van personen, koppels of gezinnen voor alle vragen op het vlak van hun gevoels- en seksuele leven.

search-icon.png Adres zoeken


Centra voor volwassenen in moeilijkheden

Centra voor dringende maatschappelijke hulpverlening
Kortdurende opvang en individuele psychosociale begeleiding van personen die zich in een psychosociale crisis bevinden en behoefte hebben aan onmiddellijke opvang en omkadering.

search-icon.png Adres zoeken

Centra voor onvoorwaardelijke nachtopvang
Gratis en anonieme opvang die aan daklozen een bed voor de nacht en individuele psychosociale begeleiding op vraag aanbiedt.

search-icon.png Adres zoeken

Onthaalhuizen
Onthaal en opvang van thuislozen die ook een individuele psychosociale begeleiding krijgen om hen te helpen hun zelfredzaamheid terug te vinden.

search-icon.png Adres zoeken

Diensten voor psychosociale, budgettaire of administratieve begeleiding aan huis
Psychosociale, budgettaire of administratieve begeleiding aan huis van maatschappelijk kwetsbare personen die nood hebben aan gepaste ondersteuning om zelfstandig te kunnen wonen en hun woning te behouden.

search-icon.png Adres zoeken

Diensten voor de begeleiding van personen die op straat leven
Begeleiding, in hun leefomgeving, van personen die op straat leven (luisterend oor, doorverwijzing naar aangepaste diensten, relationele begeleiding, informatie, opvolging van administratieve verrichtingen, enz.).

search-icon.png Adres zoeken


Schuldenlast

Diensten voor schuldbemiddeling
Individuele begeleiding van personen die met financiële problemen kampen of niet meer in staat zijn om hun schulden te betalen.

search-icon.png Adres zoeken


Jeugd

Jeugdbescherming
Hulp die de jeugdrechtbank oplegt aan minderjarige Brusselaars (jongeren onder de 18 jaar) wiens veiligheid of gezondheid ernstig in het gedrang is, en aan de gezinsleden.

Document acties