Geïntegreerde diensten voor thuisverzorging

Omkadering van de prestaties in het kader van de thuisverzorging, waarbij de tussenkomst van beroepsbeoefenaars van verschillende disciplines vereist is

Waarover gaat het?

De geïntegreerde diensten voor thuisverzorging zijn instellingen die, in een bepaalde zone, de prestaties voor thuisverzorging coördineren waarbij de tussenkomst van beroepsbeoefenaars van verschillende disciplines (huisartsen, verpleegkundigen, enz.) vereist is.

Voor wie en waarom?

Sommige patiënten hebben nood aan thuisverzorging die door verschillende zorgverleners verstrekt wordt: verpleegkundigen, huisartsen, kinesitherapeuten, enz. Een goede praktische organisatie en een ondersteuning van de verschillende prestaties laten toe de kwaliteit van de verzorging te vergroten en een coherent, toegankelijk en aan de patiënt aangepast zorgaanbod te waarborgen. 

De geïntegreerde diensten voor thuisverzorging hebben de opdracht te waken over de opvolging van de informatie en ondersteuning doorheen het volledige zorgproces en dit zowel ten opzichte van de zorgverstrekker als ten opzichte van de patiënt. Bovendien hebben ze als taak de samenwerking tussen zorgverleners te bevorderen. Dit kan onder meer gebeuren door de informatie-uitwisseling te optimaliseren, bijvoorbeeld door informatievergaderingen te organiseren en door administratieve en technische ondersteuning ter beschikking te stellen.

Adres zoeken