Initiatieven van beschut wonen

Woonvormen waar volwassenen, die wegens psychiatrische problemen moeilijkheden ervaren om zelfstandig te wonen, begeleiding krijgen

Waarover gaat het?

De initiatieven van beschut wonen zijn gedemedicaliseerde leefplekken die geïntegreerd zijn in de lokale leefgemeenschap. Ze bieden begeleiding en dagactiviteiten aan als alternatief voor of als aanvulling op de psychiatrische ziekenhuizen.

Voor wie en waarom?

De initiatieven van beschut wonen zijn voorbehouden voor volwassenen die wegens psychiatrische problemen moeilijkheden ervaren om volledig zelfstandig te wonen.  Deze personen zijn psychisch kwetsbaar en zijn niet in staat om zelfstandig te wonen zonder aangepaste begeleiding; ze hebben echter geen voltijdse behandeling in een ziekenhuis (meer) nodig. De initiatieven van beschut wonen willen hen de mogelijkheid bieden zich te re-integreren in de maatschappij.

Werking

Een multidisciplinair team biedt de bewoners ondersteuning om de vaardigheden te verwerven die noodzakelijk zijn voor hun re-integratie in het maatschappelijk leven :  hulp bij activiteiten uit het dagelijkse leven, administratieve en financiële begeleiding, hulp bij het zoeken naar een passende dagactiviteit, enz.
Naargelang het geval zijn de begeleiders doorlopend of op nauwgezette tijdstippen aanwezig (relmatige bezoeken).

Tegen betaling van maandelijks huurgeld worden de bewoners in een gemeenschappelijke woning of in een individueel appartement gehuisvest en beschikken ze minstens over een eigen kamer.

Sommige voorzieningen beperken de duur van het verblijf, terwijl andere de betrokken personen voor onbepaalde duur opvangen. 

Adres zoeken