Maatregelen ter ondersteuning van de huisartsengeneeskunde

De installatie van huisartsen ondersteunen en stimuleren

Waarover gaat het?

De maatregelen ter ondersteuning van de huisartsengeneeskunde op het grondgebied van het Brussels Gewest, gewoonlijk het 'Impulsfonds' genoemd, hebben tot doel de huisartsen te stimuleren om een huisartsgeneeskundige activiteit uit te oefenen of te blijven uitoefenen op het grondgebied van het Brussels Gewest, en zo de eerstelijnszorg te waarborgen voor de bevolking.

Voor wie en waarom?

Deze maatregelen stimuleren de eerste installatie van huisartsen in het Brussels Gewest, binnen de vijf jaar na het bekomen van hun erkenning of na hun terugkeer uit een ontwikkelingsland.

Installatiepremie

De installatiepremie is een eenmalige toekenning van € 25.000 voor een nieuwe installatie van een erkend huisarts in een individuele of een groepspraktijk in het Brussels Gewest. Zowel loontrekkende als zelfstandige huisartsen kunnen de premie aanvragen.

De arts moet deze premie niet terugbetalen, behalve indien hij in de loop van de vijf jaar volgend op de datum van zijn installatie zijn activiteit stopzet of buiten het Brussels Gewest voortzet. Het bedrag van de premie moet in dat geval naar rato van het aantal jaar worden teruggegeven, maar zonder interestverrekening.

Wat wordt verstaan onder een nieuwe installatie?

Als we spreken over een nieuwe installatie, dan betekent dat:

 • hetzij de eerste installatie in een van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • hetzij de installatie in een van de 19 gemeenten als gevolg van een verhuizing van een huisartsenactiviteit die voordien buiten het Brussels Gewest was gevestigd;
 • hetzij de verhuizing van een huisartsenactiviteit gevestigd in een van de 19 gemeenten van het Brussels Gewest, naar een andere gemeente of binnen dezelfde gemeente.

De installatie moet gebeuren binnen vijf jaar na het verkrijgen van de erkenning als huisarts of na de terugkeer uit een ontwikkelingsland.

Gebruik van een gelabeld elektronisch medisch dossier dat verbonden is met het Brussels Gezondheidsnetwerk

De erkend huisarts moet ten minste één samengevat elektronisch medisch dossier (Sumehr) gepubliceerd hebben in de kluis van het Brussels Gezondheidsnetwerk (Abrumet).

Hiertoe dient hij contact op te nemen met de vzw Abrumet - door een e-mail te sturen naar info@abrumet.be - die uitleg zal geven over de te volgen procedure.

Meer informatie vindt u op de website van Abrumet of van het Brusselse Gezondheidsnetwerk.

Begeleiding

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de steunpunten. Zij bieden een gratis en facultatieve begeleiding aan artsen die dit wensen. Ze helpen bij de indiening van een aanvraag en achteraf gedurende de eerste 18 maanden van hun activiteit.

Een aanvraag indienen

U kunt als volgt een aanvraag indienen:

 • hetzij door uw volledige dossier per post te versturen naar de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), Louizalaan 183 te 1050 Brussel;
 • hetzij via een van de steunpunten waarmee de GGC een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten;
 • hetzij door uw volledige dossier per e-mail te versturen naar impulseobruxelles@ccc.brussels (FR) of impulseobrussel@ggc.brussels (NL).

Extra informatie en te bezorgen documenten

Voor meer informatie: impulseobruxelles@ccc.brussels

Tegemoetkoming in de loonkosten voor een administratief bediende

Een huisarts in een individuele praktijk of een huisartsengroepering kunnen genieten van een tegemoetkoming in de loonkosten van de bediende die hen helpt bij het onthaal en het beheer. Deze tegemoetkoming heeft betrekking op de loonkosten betaald tijdens het jaar dat voorafgaat aan het jaar van de aanvraag.

Een arts mag een tegemoetkoming in de loonkosten niet cumuleren met een tegemoetkoming in de kosten van een telesecretariaat als de ingediende aanvragen eenzelfde periode betreffen.

Kenmerken en voorwaarden voor het verkrijgen van deze tegemoetkoming

De tegemoetkoming dekt de helft van de werkelijke loonkosten, met een maximum van € 6.300 per jaar (bedrag van 2016 onderworpen aan indexatie) per huisarts en onder de volgende voorwaarden:

 • Huisarts in een individuele praktijk
  • De arts stelt minstens een derde voltijds equivalent tewerk.
  • De arts gebruikt een gelabeld elektronisch medisch dossier.
  • De arts is verbonden met het Brussels Gezondheidsnetwerk.
  • De arts moet ten minste één samengevat elektronisch medisch dossier (Sumehr) gepubliceerd hebben in de kluis van het Brussels Gezondheidsnetwerk.
  • De arts moet minstens 150 globale medische dossiers (GMD) beheerd hebben in het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de loonkosten werden gemaakt.
 • Huisartsengroepering (met inbegrip van de medische huizen)
  • Er moet een samenwerkingsovereenkomst tussen minstens twee erkende huisartsen worden afgesloten.
  • De groepering stelt minstens een derde voltijds equivalent tewerk per arts die in het samenwerkingsakkoord is gestapt.
  • De artsen van de groepering gebruiken een gelabeld elektronisch medisch dossier.
  • De artsen van de groepering zijn verbonden met het Brussels Gezondheidsnetwerk.
  • Alle artsen van de groepering moeten elk minstens één samengevat elektronisch medisch dossier (Sumehr) gepubliceerd hebben in de kluis van het Brussels Gezondheidsnetwerk.
  • De groepering moet minstens 150 globale medische dossiers of forfaits per arts die er deel van uitmaakt, beheren. Let op: er dient rekening te worden gehouden met het aantal GMD's dat beheerd werd tijdens het kalenderjaar voorafgaand het kalenderjaar waarin de aanvraag werd ingediend.

De voorwaarden met betrekking tot de GMD zijn niet van toepassing op recent erkende huisartsen in een individuele praktijk of op groeperingen die enkel bestaan uit recent erkende huisarts. Bijvoorbeeld:

 • Voor de loonkosten van 2016 moet onder "recent erkende huisarts" verstaan worden, de huisarts die in 2015 of 2016 is erkend.
 • Voor de loonkosten van 2016 moet de aanvraag uiterlijk op 30 september 2017 worden ingediend en moet rekening worden gehouden met het aantal GMD's beheerd in 2015.

Een aanvraag voor tegemoetkoming in de loonkosten indienen

De aanvraag moet vóór 30 september worden ingediend via de onderstaande formulieren en vergezeld van de bewijsstukken.

U kunt op de volgende manieren uw aanvraag indienen:

 • hetzij door uw volledige dossier per post te versturen naar de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), Louizalaan 183 te 1050 Brussel;
 • hetzij via een van de steunpunten waarmee de GGC een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten; zij helpen u bij het samenstellen van uw dossier;
 • hetzij door uw volledige dossier per e-mail te versturen naar impulseobruxelles@ccc.brussels of impulseobrussel@ggc.brussels.

Tegemoetkoming in de kosten van een telesecretariaat

Huisartsen kunnen een tegemoetkoming krijgen voor kosten voor diensten voor medisch telesecretariaat dat tot doel heeft te helpen bij het administratief beheer van de praktijk. Deze tegemoetkoming kan zowel voor groeperingen als voor huisartsen in een individuele praktijk worden aangevraagd. Ze heeft betrekking op de kosten voor telesecretariaat betaald tijdens het jaar voorafgaand aan het jaar van de aanvraag.

Een arts mag, voor dezelfde periode, de tegemoetkomingen bestemd voor de kosten van een telesecretariaat niet cumuleren met de tegemoetkomingen voor de loonkosten.

Kenmerken en voorwaarden voor het verkrijgen van deze tegemoetkoming

De tegemoetkoming dekt de helft van de werkelijke kosten, met een maximum van € 3.619 per jaar (bedrag van 2016 onderworpen aan indexatie) per huisarts en onder de volgende voorwaarden:

 • Huisarts in een individuele praktijk
  • De arts gebruikt een gelabeld elektronisch medisch dossier.
  • De arts is verbonden met het Brussels Gezondheidsnetwerk.
  • De arts moet ten minste één samengevat elektronisch medisch dossier (Sumehr) gepubliceerd hebben in de kluis van het Brussels Gezondheidsnetwerk.
  • De arts moet minstens 150 globale medische dossiers (GMD) beheerd hebben in het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de loonkosten werden gemaakt.
 • Huisartsengroepering (met inbegrip van de medische huizen)
  • Er moet een samenwerkingsovereenkomst tussen minstens twee erkende huisartsen worden afgesloten.
  • De artsen van de groepering gebruiken een gelabeld elektronisch medisch dossier.
  • De artsen van de groepering zijn verbonden met het Brussels Gezondheidsnetwerk.
  • De artsen van de groepering moeten elk minstens één samengevat elektronisch medisch dossier (Sumehr) gepubliceerd hebben in de kluis van het Brussels Gezondheidsnetwerk.
  • De groepering moet minstens 150 globale medische dossiers of forfaits per arts die er deel van uitmaakt, beheren. Let op: er dient rekening te worden gehouden met het aantal GMD's dat beheerd werd tijdens het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarvoor de aanvraag werd ingediend.

De voorwaarden met betrekking tot de GMD zijn niet van toepassing op recent erkende huisartsen in een individuele praktijk of op groeperingen die enkel bestaan uit recent erkende huisarts. Bijvoorbeeld:

 • Voor de loonkosten van 2016 moet onder "recent erkende huisarts" verstaan worden, de huisarts die in 2015 of 2016 is erkend.
 • Voor de loonkosten van 2016 moet de aanvraag uiterlijk op 30 september 2017 worden ingediend en moet rekening worden gehouden met het aantal GMD's beheerd in 2015.

Een aanvraag voor tegemoetkoming in de kosten van een telesecretariaat indienen

De aanvraag moet vóór 30 september worden ingediend via de onderstaande formulieren en vergezeld van de bewijsstukken.

U kunt op de volgende manieren uw aanvraag indienen:

 • hetzij door uw volledige dossier per post te versturen naar de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), Louizalaan 183 te 1050 Brussel;
 • hetzij via een van de steunpunten waarmee de GGC een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten; zij helpen u bij het samenstellen van uw dossier;
 • hetzij door uw volledige dossier per e-mail te versturen naar impulseobruxelles@ccc.brussels of impulseobrussel@ggc.brussels.
Relevante wetgeving: 

Delen