Opdrachten

Opdrachten van de Diensten van het Verenigd College (Administratie) van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (GGC). De GGC speelt sinds 1989 een belangrijke rol binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op het vlak van Bijstand aan personen en Gezondheidszorg.

Inleiding

De Diensten van het Verenigd College (Administratie) richten zich tot meer dan driehonderd inrichtingen en diensten, die enkele duizenden betrekkingen en tienduizenden gebruikers en begunstigden vertegenwoordigen.

Opdrachten

Hun opdrachten zijn:

 • het formuleren van adviezen en aanbevelingen aan de bevoegde Leden van het Verenigd College, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van deze laatsten, over materies die tot hun bevoegdheden behoren.
  Deze adviezen en aanbevelingen moeten eveneens gericht worden aan:
  • de beheerders van bi-persoonsgebonden instellingen
  • de privépersonen die zich tot hen richten
 • het voorleggen, na voorafgaand onderzoek en, in voorkomend geval, na inspectie en advies van de bevoegde afdeling van de Adviesraad voor Gezondheids- en Welzijnszorg, van ontwerpen van beslissing aan de bevoegde Leden van het Verenigd College.
  Deze ontwerpen hebben betrekking tot:
  • een aanvraag tot vergunning voor werken of vergunning tot ingebruikneming en exploitatie van een inrichting, een dienst, bedden of plaatsen, ingediend door de beheerders van bi-persoonsgebonden instellingen (= programmering);
  • een aanvraag tot voorlopige erkenning (of voorlopige werkingsvergunning) of tot erkenning van een inrichting, een dienst, bedden, plaatsen, een functie, een zorgprogramma, …, ingediend door de beheerders van bi-persoonsgebonden instellingen;
  • de sluiting (of onmiddellijke sluiting) van bi-persoonsgebonden instellingen;
  • de toekenning van een principieel akkoord voor de betoelaging van bouw-, verbouwings- of herconditioneringswerken en de uitrusting van bi-persoonsgebonden instellingen alsook de toekenning van de waarborg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor leningen die deze instellingen aangaan om het niet gesubsidieerd deel van het subsidieerbaar bedrag van bedoelde werken en uitrusting te dekken;
  • de goedkeuring van de voorontwerpen, ontwerpen en aanbestedingen van de bouw-, verbouwings- of herconditioneringswerken of de uitrusting van bi-persoonsgebonden instellingen ;
 • het vaststellen van de bedragen van de gereglementeerde werkingstoelagen en, jaarlijks, van de eindafrekeningen van bedoelde toelagen waarop de bi-persoonsgebonden instellingen aanspraak kunnen maken. Ze zorgen eveneens voor de uitbetaling ervan aan de begunstigden, binnen de voorgeschreven termijnen;
 • met inachtneming van de toepasselijke wettelijke en reglementaire voorschriften:
  • het maandelijks vastleggen van de toelagen die toegekend worden voor de bouw-, verbouwings- of herconditioneringswerken en de uitrusting van bi-persoonsgebonden instellingen alsook, in voorkomend geval, het bedrag van de toegestane heffingen op de gewaarborgde leningen die bedoelde instellingen hebben aangegaan om het niet gesubsidieerde deel van het subsidieerbaar bedrag van bedoelde werken en uitrusting te dekken;
  • het opstellen van de eindafrekeningen op het einde van de bouw-, verbouwings- of herconditioneringswerken en de uitrusting waarvan sprake;
  • de uitbetaling van bedoelde toelagen aan de begunstigden
 • het controleren, bij verwijzing naar de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen, van de naleving van de (architectonische, functionele, …) erkenningsnormen in de bi-persoonsgebonden instellingen.
  Deze inspecties gebeuren:
  • elk jaar op eigen initiatief
  • op het einde van de erkenningsperiode (voorlopige erkenning of definitieve erkenning)
  • op aanvraag (klacht);
 • het inspecteren van alle plaatsen en ruimten waar een mogelijke besmettingsbron wordt vastgesteld of vermoed van onder meer een overdraagbare ziekte. Het ontvangen en analyseren van de aangiften van de overdraagbare ziekten, in overeenstemming met artikel 12, § 3, van de ordonnantie van 19 juli 2007 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid.
  In voorkomend geval worden in samenwerking of met de medewerking van de bevoegde burgemeester de nodige profylactische maatregelen genomen, zoals bedoeld in de artikelen 13 en 14 van dezelfde ordonnantie van 19 juli 2007;
 • het inlichten en bijstaan van de beheerders van bi-persoonsgebonden instellingen en de personen die zich tot hen richten (b.v. klagers) bij de uitoefening van hun rechten en verplichtingen, maar eveneens een doeltreffend communicatiebeleid te voeren;
 • het verzekeren van een bedrijvige aanwezigheid binnen de acht afdelingen en twee bureaus van de Adviesraad voor Gezondheids- en Welzijnszorg, door de op de agenda ingeschreven punten voor te stellen en de notulen van de vergaderingen op te stellen;
 • het bijwonen van iedere vergadering die tot de bevoegdheden van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie behoort, onder meer deze met de Leden van het Verenigd College, met de Federale en Gefedereerde Overheden of in de commissies en plenaire vergaderingen van de Verenigde Vergadering.
Relevante wetgeving
Document acties