Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen
Inloggen
U bent hier: Home Maak kennis met de GGC Bevoegdheden

Bevoegdheden

Bevoegdheden van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (GGC). De GGC speelt sinds 1989 een belangrijke rol binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op het vlak van Bijstand aan personen en Gezondheidszorg.

Samenvattend

Samenvattend kunnen we stellen dat de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (sinds 1 januari 1989) op het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad in hoofdzaak bevoegd is voor de persoonsgebonden aangelegenheden "gezondheidszorg" en "bijstand aan personen" met betrekking tot:

 • maatregelen die rechtstreeks op personen toepasselijk zijn,
 • instellingen die wegens hun organisatie niet uitsluitend tot de Vlaamse of de Franse Gemeenschap behoren:
  • openbare instellingen, zoals de OCMW's en de openbare ziekenhuizen, rusthuizen, ...
  • privé-instellingen die geen keuze hebben gemaakt tussen beide Gemeenschappen en die, derhalve, wegens hun organisatie, niet kunnen worden beschouwd als uitsluitend behorend tot de ene of de andere Gemeenschap

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie fungeert ook als overleg- en coördinatieorgaan tussen de beide Gemeenschappen, in overeenstemming met artikel 136 van de Grondwet gecoördineerd op 17 februari 1994, met het oog op een zo groot mogelijke samenhang in het beleid van de persoonsgebonden aangelegenheden en, in voorkomend geval, de gemeenschappelijke ontwikkeling van culturele initiatieven.

In detail

Zoals voor de Vlaamse en de Franse Gemeenschap, vinden de bevoegdheden van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie hun oorsprong in de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (artikel 5, § 1, I, II, IV en V).

Die bijzondere wet legde namelijk de lijst van de persoonsgebonden aangelegenheden vast.

Het betreft onder meer haar bevoegdheden betreffende gezondheidsbeleid (zorgenverstrekking binnen en buiten het ziekenhuis, gezondheidsopvoeding, preventieve geneeskunde) en welzijnsbeleid (gezin, maatschappelijk welzijn, opvang en integratie van de migranten, derde leeftijd, jeugdbescherming, sociale bijstand aan de gedetineerden, mindervaliden).

Voor deze domeinen ligt de algemene bevoegdheid bij de Gemeenschappen maar voor een aantal materies blijft de Federale Overheid bevoegd

 • Gezondheidszorg, onder meer:
  • zorgenverstrekking: de organieke wetgeving en de basisregelgeving betreffende de programmatie en financiering van de infrastructuur
  • preventie: de nationale maatregelen betreffende profylaxis
 • Bijstand aan personen, onder meer:
  • de wetgeving in verband met het leefloon
  • de regels en financiering van de uitkeringen voor gehandicapten
  • de bepaling, toekenningsvoorwaarden en financiering van de inkomensgarantie voor ouderen (IGO)
  • de aangelegenheden op het vlak van jeugdbescherming behorende tot het burgerlijk, strafrechtelijk en gerechtelijk wetboek

Verder werden de bevoegdheden die, wat betreft het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, waren toevertrouwd aan een instelling van openbaar nut (cat. A) van het vroegere Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu, het "Fonds voor de bouw van ziekenhuizen en medisch-sociale inrichtingen" (algemene, chronische en psychiatrische ziekenhuizen, rusthuizen, woningen voor bejaarden, M.P.I.'s) aan de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie overgedragen (artikel 10 van de wet van 26 juni 1990 betreffende sommige openbare instellingen of instellingen van openbaar nut en andere overheidsdiensten):

 • de betoelaging voor de bouw, de herconditionering en de uitrusting van hogervermelde inrichtingen, gelegen op het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad
 • de waarborg van de leningen die zij aangaan om het niet gesubsidieerde deel van het subsidieerbaar bedrag van bedoelde werken en uitrusting te dekken

Bovendien is de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie ook bevoegd voor:

 • het zuivere en toegepast wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot de materies die onder haar bevoegdheid ressorteren (Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, art. 6bis)
 • de oprichting van haar eigen bi-persoonsgebonden instellingen (Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, art. 9)

In de toekomst

Krachtens de Bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming zal de GGC belangrijke extra bevoegdheden krijgen ten voordele van de Brusselaars en van de op het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad gevestigde inrichtingen, centra en diensten.

Relevante wetgeving
Document acties