Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen
Inloggen
U bent hier: Home Maak kennis met de GGC Historiek

Historiek

Historiek van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (GGC). De GGC speelt sinds 1989 een belangrijke rol binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op het vlak van Bijstand aan personen en Gezondheidszorg.

Wat vooraf ging...

Vanaf 1980 ressorteerden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de zogeheten persoonsgebonden aangelegenheden "gezondheidszorg" en "bijstand aan personen" onder de bevoegdheid van zowel de Vlaamse en de Franse Gemeenschap als van de federale overheid.

De bevoegdheid van de Gemeenschappen was in die tijd echter heel erg beperkt… ze sloeg enkel op "de instellingen die, wegens hun organisatie, uitsluitend tot de ene of de andere Gemeenschap behoren".

Ze waren daardoor niet bevoegd voor:

  • maatregelen die rechtstreeks op personen toepasselijk zijn;
  • openbare instellingen (gemeenten, OCMW's, ...);
  • privé-instellingen die, wegens hun organisatie, niet uitsluitend tot de ene of de andere Gemeenschap behoren

In al die gevallen was de federale overheid bevoegd.

Deze institutionele structuur was allesbehalve bevredigend voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, want de voormelde verschillende overheden bleken weinig belangstelling te tonen voor de noden van de Brusselse burgers en instellingen.

Deze situatie moest dus veranderen...

Er kwam verbetering…

Als onderdeel van de Staatshervorming van 1988 werden de gemeenschapsbevoegdheden binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest herverdeeld.

Dit leidde in 1989, met de afkondiging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen en in het bijzonder haar Boek III, tot de oprichting tot de oprichting van 3 Gemeenschapscommissies (om tegemoet te komen aan de Brusselse specificiteit en om de diversiteit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te waarborgen):

  • De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), die afhangt van de Vlaamse Gemeenschap;
  • De Franse Gemeenschapscommissie (COCOF), die afhangt van de Franse Gemeenschap;
  • De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), die onafhankelijk van beide Gemeenschappen en van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werkt (om die reden wordt ze beschouwd als de vierde Gemeenschap in België, naast de Vlaamse, de Franse en de Duitstalige Gemeenschap).

Krachtens de Grondwet is de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie bevoegd voor:

  • maatregelen die rechtstreeks op personen toepasselijk zijn;
  • de instellingen, centra en diensten die, wegens hun organisatie, niet kunnen worden beschouwd als uitsluitend behorend tot de ene of de andere Gemeenschap

...en een evolutie

De VGC en de COCOF traden aanvankelijk op als ondergeschikte besturen van respectievelijk de Vlaamse en de Franse Gemeenschap, m.a.w. onder hun toezicht en in een aanvullende rol.

In 1994 werden de bevoegdheden van de COCOF uitgebreid: de Franse Gemeenschap droeg een aantal bevoegdheidspakketten - hoofdzakelijk op het vlak van de curatieve gezondheidszorg en bijstand aan personen - integraal over aan de COCOF, waarin het nu autonoom kan optreden, zonder afbreuk te doen aan haar normatieve macht.
De Franse Gemeenschap bleef zelf bevoegd voor een aantal persoonsgebonden aangelegenheden zoals preventie, gezondheidsopvoeding, het Office de la naissance et de l'enfance (ONE) en de jeugdbescherming .

De Vlaamse Gemeenschap droeg geen bevoegdheden over waardoor de VGC momenteel niet over normatieve bevoegdheden beschikt.

Voor de GGC bleef de situatie ongewijzigd tot 1 juli 2014, datum waarop onze Instelling belangerijke extra bevoegdheden zal krijgen, krachtens de Bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming.

Relevante wetgeving

Situatie vóór de grondwetsherziening van juli 1988:

Situatie na de institutionele wijzigingen van juli 1988:

Document acties