Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen
Inloggen
U bent hier: Home Maak kennis met de GGC Organen Verenigde Vergadering

Verenigde Vergadering

Verenigde Vergadering - Organen van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (GGC). De GGC speelt sinds 1989 een belangrijke rol binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op het vlak van Bijstand aan personen en Gezondheidszorg.

Inleiding

De organen van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie zijn:

 • de Verenigde Vergadering, samengesteld uit:
  • de 89 leden van de Nederlandse en Franse taalgroep van het Brussels Parlement (de 89 Brusselse volksvertegenwoordigers zetelen dus zowel in het Brussels Parlement als in de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie)
 • en het Verenigd College, samengesteld uit:
  • vier leden met beslissende stem, namelijk de twee ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering die tot de Nederlandse taalgroep behoren en de twee ministers die tot de Franse taalgroep behoren;
  • de Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met raadgevende stem; deze zit het Verenigd College voor;
  • een Brussels lid van de Vlaamse Regering en een Brussels lid van de Franse Gemeenschapsregering die door hun respectieve Regering zijn aangewezen, met raadgevende stem

Zij oefenen gezamenlijk de wetgevende macht (de ordonnantiegevende macht en de verordeningsbevoegdheid) uit. Het recht van initiatief behoort aan het Verenigd College en aan de leden van de Verenigde Vergadering.

Ordonnanties en verordeningen

De Verenigde Vergadering oefent al haar bevoegdheden uit via ordonnanties, behalve wanneer zij als inrichtende macht optreedt in Gemeenschapsmateries: in deze gevallen beslist zij via verordeningen.

De ordonnanties van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie worden aangenomen bij volstrekte meerderheid van stemmen in elke taalgroep (Nederlandse en Franse) van het Brussels Parlement.

Als deze meerderheid niet wordt gehaald in een taalgroep, dan wordt een tweede stemming gehouden.

In dat geval wordt de ordonnantie aangenomen bij volstrekte meerderheid van de stemmen van de Verenigde Vergadering en met minstens één derde van de stemmen in elke taalgroep.

Deze tweede stemming mag niet vroeger dan dertig dagen na de eerste stemming worden gehouden .

Interne structuur Verenigde Vergadering

Vaste Commissies

De Verenigde Vergadering heeft uit haar leden drie vaste Commissies van vijftien leden samengesteld en dit volgens het stelsel van de evenredige vertegenwoordiging van de taalgroepen.

Het zijn:

 • de Commissie voor de Gezondheid
 • de Commissie voor de Sociale Zaken
 • de Verenigde Commissies voor de Gezondheid en de Sociale Zaken (belast met de begroting en de algemene zaken)

Bureau, Bureau in uitgebreide samenstelling en Diensten

De politieke samenstelling, het voorzitterschap, het Bureau en het Bureau in uitgebreide samenstelling van de Verenigde Vergadering en de taken ervan, evenals de diensten van de Verenigde Vergadering zijn dezelfde als die van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Ordonnanties ?

 • In de hiërarchie van de bronnen van het Belgisch Recht worden ordonnanties beschouwd als gelijkstaand met een wet of een decreet.
 • Zij kunnen vigerende wettelijke bepalingen opheffen, aanvullen, wijzigen of vervangen.
 • Bovendien zijn ze aan een dubbele rechtelijke controle onderworpen, m. n. die van het Grondwettelijk Hof en de andere rechtscolleges (Hof van Cassatie, Raad van State, ...).
 • In dit laatste geval wordt de controle beperkt wat haar voorwerp betreft, nl. de overeenstemming nagaan met de Grondwet en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, met uitzondering van de regels waarvan het Grondwettelijk Hof de naleving verzorgt. De controle is eveneens beperkt wat de censuur betreft : ingeval een gebrek aan overeenstemming wordt vastgesteld vormt de weigering van toepassing de enige sanctie.
Relevante wetgeving
Document acties