Administratie

Het Verenigd College beschikt over een Administratie met de naam "Diensten van het Verenigd College". Deze diensten richten zich tot honderden gewestelijke instellingen en inrichtingen die duizenden betrekkingen, gebruikers en begunstigden vertegenwoordigen.

Welke opdrachten heeft de Administratie?

Het formuleren van adviezen, aanbevelingen en ontwerpen van beslissing

 • Het formuleren van adviezen en aanbevelingen aan de leden van het Verenigd College, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van deze laatsten, over materies die tot hun bevoegdheden behoren. Deze adviezen en aanbevelingen moeten eveneens gericht worden aan de beheerders van bi-persoonsgebonden instellingen en aan de privépersonen die zich tot hen richten.
 • Het voorleggen, na voorafgaand onderzoek of na advies van de Adviesraad voor Gezondheids- en Welzijnszorg, van voorontwerpen van ordonnantie en ontwerpbesluiten aan de leden van het Verenigd College.

Waarop hebben deze voorgestelde ontwerpen betrekking?

De Administratie bereidt individuele beslissingen voor tot erkenning van instellingen en exploitatie van inrichtingen of diensten. In die context legt ze de volgende ontwerpen voor aan het Verenigd College:

 • specifieke aanvragen tot ingebruikneming en exploitatie, tot vergunning voor werken of tot erkenning van een inrichting of dienst, ingediend door de beheerders van instellingen;
 • de sluiting (of onmiddellijke sluiting) van bi-persoonsgebonden instellingen;
 • de toekenning van een principieel akkoord voor de betoelagingen, de goedkeuring van de voorontwerpen, ontwerpen en aanbestedingen van de bouw-, verbouwings- of herconditioneringswerken of de uitrusting van bi-persoonsgebonden instellingen. Dit betreft ook de toekenning van de waarborg van de GGC voor leningen die deze instellingen aangaan om het niet-gesubsidieerde deel van het subsidieerbaar bedrag van bedoelde werken en uitrusting te dekken. 

 

De berekening van subsidies voor de bi-persoonsgebonden instellingen

 • Het vaststellen van de bedragen van de gereglementeerde werkingstoelagen en van de jaarlijkse eindafrekeningen en de uitbetaling ervan aan de begunstigden, binnen de voorgeschreven termijnen.
 • Het financieel ondersteunen van de gerichte projecten die de gereglementeerde sectoren aanvullen.
 • Het vastleggen van het bedrag van de toelagen die toegekend worden voor de bouw, verbouwing of uitrusting, en op termijn, van de eindafrekening en de uitbetaling ervan aan de begunstigden.
 • Bepalen van het bedrag van de toegestane heffingen op de gewaarborgde leningen die bedoelde instellingen hebben aangegaan om het niet-gesubsidieerde deel van bedoelde werken en uitrusting te dekken.

Wettelijk toezicht

 • Het controleren, bij verwijzing naar de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen, van de naleving van de (architectonische, functionele, …) erkenningsnormen in de bi-persoonsgebonden instellingen.
  Deze inspecties gebeuren:
  • regelmatig op eigen initiatief;
  • op het einde van de erkenningsperiode (voorlopige of definitieve erkenning);
  • op aanvraag (bijvoorbeeld in geval van een klacht).

Gezondheidsinspectie

 • Het inspecteren van alle plaatsen waar een mogelijke besmettingsbron wordt vastgesteld of vermoed van onder meer een overdraagbare ziekte. De Administratie ontvangt en analyseert in dat geval de aangiften en in voorkomend geval neemt ze in samenwerking met de bevoegde burgemeester de nodige profylactische maatregelen.

Informeren, opvolgen en bijstaan

 • Het inlichten en bijstaan van de beheerders van bi-persoonsgebonden instellingen en de personen die zich tot hen richten (bv. klagers) bij de uitoefening van hun rechten en verplichtingen, en dit door middel van een efficiënt communicatiebeleid.
 • Het verzekeren van een actieve aanwezigheid binnen de afdelingen en bureaus van de Adviesraad voor Gezondheids- en Welzijnszorg, met opvolging van de op de agenda ingeschreven punten en van de notulen van de vergaderingen.
 • Het bijwonen van iedere vergadering die tot de bevoegdheden van de GGC behoort: die met de leden van het Verenigd College, met de Federale of Gefedereerde Overheden en in de commissies en plenaire vergaderingen van de Verenigde Vergadering.

Organigram

organogram_dvc_22_05_2019.png

Relevante wetgeving: 

De structuur van de Diensten van het Verenigd College (Administratie) werd vastgelegd in artikel 4 van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 5 juni 2008 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren en stagiairs van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad.

Artikel 12, § 4, van de ordonnantie van 19 juli 2007 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid bepaalt dat het Verenigd College de procedure van de aangifte, de inhoud en de vorm van de aangifte vaststelt van alle bewezen of verdachte gevallen van overdraagbare ziekten in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

Artikelen 13 en 14 van dezelfde ordonnantie van 19 juli 2007 bevatten een lijst met de profylactische maatregelen die in voorkomend geval moeten worden genomen in samenwerking met de bevoegde burgemeester.

Besluit van het Verenigd College van 25 september 2008 houdende delegatie van bevoegdheden aan de leidend ambtenaar van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad