Adviesraad voor Gezondheids- en Welzijnszorg

De Adviesraad voor Gezondheids- en Welzijnszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) is een overlegorgaan over gezondheid en welzijn en brengt, op eigen initiatief of op verzoek van het Verenigd College, adviezen uit over elk ontwerp of voorstel van ordonnantie.

In 1991 werd een Adviesraad voor Gezondheids- en Welzijnszorg van de GGC opgericht, een raad van deskundigen die de overlegfunctie waarborgt die noodzakelijk is om de gewestelijke doelstellingen inzake gezondheidszorg te bepalen.

Een binomiale structuur

De Adviesraad voor gezondheids- en welzijnszorg omvat twee Commissies:

 1. de Commissie voor Gezondheidszorg. Haar bevoegdheden: ziekenhuizen, arbeidsgeneeskunde, diensten voor thuiszorg, preventieve geneeskunde, gezondheidsvoorlichting en –opvoeding en de instellingen en diensten voor geestelijke gezondheidszorg.
 2. de Commissie voor Welzijnszorg; Haar bevoegdheden: de instellingen en diensten voor bejaarden, de instellingen en diensten voor gehandicapte personen en de instellingen en diensten voor gezin en sociale dienstverlening.

Deze Commissies hebben tot doel "gezamenlijke vergaderingen te houden, met het oog adviezen uit te brengen of voorstellen te formuleren die een transversaal beleid toelaten".

De Commissie voor Gezondheidszorg omvat een bureau en vier afdelingen:

 1. de afdeling ziekenhuizen;
 2. de afdeling preventieve gezondheidszorg;
 3. de afdeling eerstelijnsgezondheidszorg en thuiszorg;
 4. de afdeling instellingen en diensten voor geestelijke gezondheidszorg.

 

Het Bureau van de Commissie voor Gezondheidszorg brengt adviezen uit over:

 • de ontwerpen en de voorstellen van normen betreffende het gezondheidsbeleid;
 • elke aangelegenheid die onder de bevoegdheid van de afdelingen valt.

De Commissie voor Welzijnszorg omvat eveneens een bureau en vier afdelingen:

 1. de afdeling instellingen en diensten voor bejaarden;
 2. de afdeling instellingen en diensten voor personen met een handicap;
 3. de afdeling instellingen en diensten voor het gezin;
 4. de afdeling instellingen en diensten voor sociale dienstverlening.

 

Het Bureau van de Commissie voor Welzijnszorg brengt adviezen uit over:

 • de ontwerpen en de voorstellen van normen betreffende het welzijnsbeleid;
 • elke aangelegenheid die onder de bevoegdheid van de afdelingen valt.

De leden van de commissies

De respectieve bureaus bestaan uit de voorzitter en ondervoorzitter(s) van de afdelingen.

Elke afdeling omvat:

 • vertegenwoordigers van de inrichtende machten van de betrokken diensten en/of instellingen;
 • vertegenwoordigers van het personeel van de diensten en/of instellingen, m.a.w. artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk assistenten, gezinshelpers, paramedici, ...;
 • vertegenwoordigers van gebruikers, met name gebruikers van de diensten en de verzekeringsorganismen in het kader van de wetgeving inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering;
 • deskundigen die niet tot de voornoemde categorieën behoren.

Wanneer een verzoek om advies uitgaat van het Verenigd College en de hoogdringendheid niet wordt ingeroepen, dan beschikken de afdelingen en bureaus over een termijn van twee maanden om hun advies uit te brengen. Bij gebrek aan een advies binnen de overeengekomen termijn kan het Verenigd College beslissen.

 

 De werking van de Adviesraad van de Gezondheids- en Welzijnszorg

 • De Commissies voor Gezondheids- en Welzijnszorg beschikken over een bureau bestaande uit de voorzitters en ondervoorzitters van hun respectieve afdelingen.
 • Onder de gewone leden wordt een voorzitter en een (of twee) ondervoorzitter(s) benoemd. Zij behoren tot een verschillende taalgemeenschap.
 • Elke afdeling heeft de opdracht adviezen te verstrekken over aangelegenheden die de sector aanbelangen, ofwel op eigen initiatief, ofwel op verzoek van de leden van het Verenigd College.
 • Deze adviesbevoegdheid reikt verder dan het eenvoudig onderzoek van voorstellen of ontwerpen. Elke afdeling is vrij om debatten te voeren over punten die tot haar bevoegdheid behoren.
 • De bureaus kunnen eveneens, op eigen initiatief of op verzoek van het Verenigd College, adviezen uitbrengen over elke aangelegenheid die tot de bevoegdheid van meerdere afdelingen behoort.
 • De samenstelling en de werking van de twee commissies zijn vastgesteld door het Verenigd College. De laatste update dateert van 2013.

 

 

 

Relevante wetgeving: