Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen
Inloggen
U bent hier: Home Voor professionelen Erkenning

Erkenning

Erkenning - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (GGC). De GGC speelt sinds 1989 een belangrijke rol binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op het vlak van Bijstand aan personen en Gezondheidszorg.

Iedere instelling, ieder centrum, iedere dienst alsook, in de ziekenhuizen, iedere functie of ieder zorgprogramma moeten door de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid of het beleid inzake Bijstand aan personen, worden erkend.

Om erkend te worden moet aan de (erkennings)normen worden voldaan en moeten de instelling, het centrum, de dienst, … in de programmering zijn geïntegreerd.

Bedoelde normen omvatten onder meer volgende elementen :

  • de algemene normen;
  • de architectonische normen (oppervlakten, uitrustingen, …) en de veiligheidsnormen (brand, …);
  • de functionele normen (personeel, …);
  • de organisatorische normen.

Bepaling van de normen

De bevoegde overheid stelt de erkenningsnormen vast.

Hoewel, wat betreft het beleid inzake de zorgenverstrekking in en buiten de verplegingsinrichtingen, de erkenningsnormen, nog voortaan krachtens artikel 5, § 1, I., 1° van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, aan de bevoegdheid van de gemeenschapsoverheden onttrokken zijn en dus van de federale overheid blijven afhangen, toch behouden zij een quasi absolute bevoegdheid om de erkenningsnormen vast te leggen inzake de andere domeinen van het Gezondheidsbeleid en in de sector Bijstand aan personen.

Naleving van de normen

Wanneer op het einde van de door het Verenigd College bepaalde procedures, de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid of het beleid inzake Bijstand aan personen, vaststellen dat de (erkennings)normen ja dan neen worden nageleefd en dat de instelling, het centrum, de dienst, … ja dan neen in de programmering zijn geïntegreerd, dan verlenen zij :

  • ofwel, een "voorlopige erkenning", in de sector van het Gezondheidsbeleid, voor een beperkte periode van zes maanden die kan worden verlengd, of een "voorlopige werkingsvergunning", in de sector van het beleid inzake Bijstand aan personen, voor een beperkte periode van één jaar die een maal kan worden verlengd;
  • ofwel, een "erkenning" voor een periode van maximum zes jaar die kan worden verlengd;
  • ofwel, een "weigering van erkenning"

Indien, in de loop van de voorlopige erkenning/voorlopige werkingsvergunning of erkenning, de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid of het beleid inzake Bijstand aan personen, vaststellen dat de (erkennings)normen niet meer worden nageleefd, dan kunnen zij, overeenkomstig de door het Verenigd College bepaalde procedure, een procedure van "intrekking van erkenning" opstarten.

In ditzelfde kader, kunnen zij, bij een met redenen omklede beslissing en bij wijze van overgangsmaatregel, de "onmiddellijke sluiting" van een instelling, een centrum, een dienst, … bevelen, wanneer redenen van uiterst dringende noodzakelijkheid inzake volksgezondheid of veiligheid het rechtvaardigen

Relevante wetgeving
Document acties