Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen
Inloggen
U bent hier: Home Voor professionelen Programmering

Programmering

Programmering - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (GGC). De GGC speelt sinds 1989 een belangrijke rol binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op het vlak van Bijstand aan personen en Gezondheidszorg.

De ingebruikneming en exploitatie van instellingen, centra en diensten alsook van sommige zware medisch-technische diensten en medische apparatuur zijn, in de sectoren voor Gezondheids- en Welzijnszorg, aan een programmering onderworpen.

De programmering betreft :

  • zowel het aantal bedden, plaatsen, diensten, apparatuur, ...
  • als de werken

Programmeringscriteria

De overheid stelt de programmeringscriteria vast. Deze criteria beogen onder meer de specialisatie van de inrichtingen, centra en diensten, hun capaciteit, hun uitrusting en de coördinatie van hun infrastructuren en van hun werkzaamheden, rekening houdend met de algemene en speciale behoeften van de bevolking voor wie zij moeten instaan en met de vereisten van een gezond beheer, alsmede met de vooruitzichten inzake hun ontwikkeling, die van aard zijn deze programmeringscriteria te beïnvloeden. Zij zijn eveneens gericht op een billijke verdeling van de inrichtingen onder de verscheidene sectoren die de beheerders vertegenwoordigen.

Hoewel, wat betreft het beleid inzake de zorgenverstrekking in en buiten de verplegingsinrichtingen, de basisregelen betreffende de programmering, nog voortaan krachtens artikel 5, § 1, I., 1°, c), van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, aan de bevoegdheid van de gemeenschapsoverheden onttrokken zijn en dus van de federale overheid blijven afhangen, toch behouden zij een quasi absolute bevoegdheid om de programmeringscriteria vast te leggen inzake de andere domeinen van het Gezondheidsbeleid en in de sector Bijstand aan personen.

Overeenstemming met de programmering

Op het einde van de door het Verenigd College bepaalde procedures, stellen de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid of het beleid inzake Bijstand aan personen, vast dat het project ja dan neen in het kader van de programmering past door, naar gelang van het geval :

  • een "specifieke vergunning tot ingebruikneming en exploitatie"
  • een "vergunning voor werken"
  • een met redenen omklede weigering van vergunning tot ingebruikneming en exploitatie of voor werken te verlenen.

De Leden van het Verenigd College kunnen een termijn bepalen gedurende dewelke bedoelde vergunningen rechtsgeldig blijven.

Relevante wetgeving
Document acties